Regulamin

Preambuła

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług przez Kancelarię OXFORD Sp. z o. o.” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu zwrotzpolisy.pl , a także stanowiącego integralną część Serwisu – Chatbot. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu zwrotzpolisy.pl . W niniejszym regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Administratora wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, a także kontynuacja rozmowy poprzez Chatbot po wyświetleniu Warunków, na które składają się niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Administrator zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 1 zwrotzpolisy.pl

zwrotzpolisy.pl to serwis internetowy, który wspomaga działalność świadczoną przez Kancelarię OXFORD Sp. z o. o. w zakresie weryfikacji i uzyskiwania zwrotu opłaty likwidacyjnej z polisolokat. Narzędziem, które wspomaga realizację powyższych celów jest Chatbot, stanowiący integralną część Serwisu. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jak również prowadzenie rozmów poprzez Chatbot jest w pełni darmowe.

§ 2 Definicje

Administrator ― Kancelaria OXFORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, posiadająca NIP 8133798509 i REGON 382011499, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000761692; Chatbot ― program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z Użytkownikiem przy wykorzystaniu aplikacji Messenger i sprawianie wrażenia inteligentnego

Newsletter ― informacja w formie wiadomości elektronicznej o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora

Partner ― każdy podmiot podejmujący biznesową współpracę z Administratorem Serwisu Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies Kancelarii OXFORD Sp. z o. o. stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług

RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1)

Serwis ― strony internetowe, których właścicielem jest Administrator

Umowa ― umowa o świadczenie przez Kancelarię OXFORD Sp. z o. o. na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, zawierana poprzez rozpoczęcie aktywnego korzystania z Serwisu, a także kontynuację rozmowy poprzez Chatbot po wyświetleniu Warunków, na które składają się niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności

Usługi ― wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin lub dedykowane regulaminy

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Usług przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet

Warunki ― dokument na który składa się Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zasoby Serwisu ― oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, materiały marketingowe oraz funkcję Chatbot.

§ 3 Warunki uczestnictwa w serwisie i świadczenia usług

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu oraz Chatbot. Rozpoczęcie korzystania z Usług stanowi aktywne korzystanie z Serwisu oraz rozpoczęcie konwersacji poprzez Chatbot przez Użytkownika po uprzednim zapoznaniu się z Warunkami.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Usług lub prowadzenia konwersacji poprzez Chatbot oświadcza, że:
  • jest pełnoletni,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności,
 3. Prowadzenie korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail odbywa się jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania z usług Serwisu oraz Chatbot.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób.
 7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 8. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, a Administrator może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że naruszył on postanowienia Regulaminu.
 9. Użytkownik może rozwiązać Umowę m.in. poprzez wpisanie komunikatu ,,STOP” w rozmowie poprzez Chatbot lub przesłanie Administratorowi wiadomości e-mail wyrażającej chęć rozwiązania Umowy.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 5 Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik chcąc korzystać z Usług Administratora musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF,
  • dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  • zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  • odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 4. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

§ 6 Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aplikacji Messenger, wysyłana jest przez Administratora informacja w formie wiadomości elektronicznej.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera informacje o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora.
 4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych podczas rozmowy przez Chabot
 5. Wykonanie określonej czynności przez Użytkownika (kliknięcie w dany odnośnik) podczas czynności rejestracyjnych jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 6. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisać się z Newslettera.
 7. W celu wypisania się z Newslettera wystarczy, aby Użytkownik wpisał podczas rozmowy odbywającej się poprzez Chatbot komunikat: STOP.

§ 7 Odpowiedzialność stron

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez podmioty korzystające z usług Serwisu oraz za treści przez nich, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Administratora lub siły wyższej oraz spowodowanej innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności;
  • szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 3. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w szczególności w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne tj. np. działania Chatbot poza Serwisem, prawidłowego działania aplikacji Messenger (w szczególności w zakresie zmian działania i dostępności aplikacji Messenger i serwisu Facebook).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych (w szczególności serwis Facebook, aplikacja Messenger).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań w granicach obowiązujących przepisów prawa, które uzna za słuszne, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności innych regulaminów lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Reklamacja

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@kancelariaoxford.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres email),
  • znaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • uzasadnienie reklamacji.
 2. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.
 3. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w reklamacji.

§ 9 Prawa autorskie i prawa pokrewne

Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.). Wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie bez zgody i wiedzy Administratora jest niezgodne z prawem.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian regulaminu, Administrator poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Administratora z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 3 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on, że nie akceptuje nowej treści Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.) oraz RODO.
 6. Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.